ÅRSMØTE FROLAND MENIGHETSSENTER 2021

Møtet blir på Menighetssenteret mandag 19. april kl. 19.00.
For årsmøtet gjelder følgende: Alle medlemmer har stemmerett fra det året de fyller 13 år, og kontingenten må være betalt innen 15. april 2021. Innmelding skjer ved å betale kontingent. Det gjør du
· enten til kontonr: 2904.21.01611
· eller til VIPPS : #505866
Enkeltmedlemskap kr 150,-
Familiemedlemskap kr 400,- for hele familien.
Angi ved innbetaling navn og fødselsår på alle (også de under 13 år) i familien.

Saksliste for årsmøtet.
1. Åpning
2. Godkjenning av innkalling og saksliste
3. Valg av møteleder
4. Valg av referent
5. Årsmelding 2020 (se vedlegg nedenfor)
6. Regnskap 2020 (se vedlegg nedenfor)
7. Budsjett 2021 ( se vedlegg nedenfor)
8. Forslag til nytt punkt (7) i Samarbeidserklæringen som ble først vedtatt i 2015 og senere revidert i 2020:
 7)Valgkomité: «Valgkomitéen har 3 medlemmer med en funksjonstid på 3 år. Et medlem er på valg hvert år. Styret har ansvar for kandidater til valgkomitéen.»
9. Valg v/ valgkomitéen
a. medlemmer i styret.
b. revisor.
c. valgkomite

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet sendes til styret v/ Rolv Helge Risholt, lederskapet@frolandmenighetssenter.no eller sms til 480 81 480, senest 1 uke før møtet.