Grønn Menighet

Menighetsrådet har vedtatt at Froland menighet skal bli med i ordninga «Grønn menighet».
For å bli Grønn menighet, må det velges ut minst 25 tiltak fra seks forskjellige temaområder (minst to fra hvert temaområde). Temaområdene er: Forankring i menigheten, gudstjenesteliv, diakoni, undervisning og misjon, innkjøp forbruk og avfall, energi transport og reise, informasjon og samarbeid.
Tiltaka skal så konkretiseres i en enkel handlingsplan som menighetsrådet skal vedta. Handlingsplanen legges fram for menighetsrådet senere.

Tiltak for Froland menighet:

 1. Forankring i menigheten
  – Vi vil forankre vårt miljø- og rettferdsengasjement i menighetens planer og årsmeldinger.
  – Vi vil arbeide for å ha en miljø- og rettferdighetsansvarlig blant menighetens ansatte.
  – Vi vil utfordre fellesrådet til grønn drift på alle områder, og våre representanter i fellesrådet/menighetens administrasjon skal arbeide for dette. Miljøfyrtårnsertifisering av fellesrådet/menighetens administrasjon skal vurderes.
 2. Gudstjenesteliv
  – Vi vil inkludere miljø, forbruk og rettferdsperspektiv i bønner, liturgi, sang- og salmevalg.
  – Vi vil utfordre til engasjement i klima og rettferdsspørsmål gjennom prekener og annen forkynnelse.
  – Vi vil feire Nord-Sør-søndag og andre gudstjenester med fokus på kjærligheten til vår neste som rammes av klimaendringene og følgene av vårt forbruk.
 3. Diakoni, undervisning og misjon
  – Vi vil integrere miljø-, forbruks- og rettferdsperspektiver i undervisning, trosopplæring og barne- og ungdomsarbeid.
  – Vi vil innarbeide vern av skaperverket og kamp for rettferdighet i menighetens diakoniplan.
  – Vi vil arrangere temakvelder med fokus på miljø, klima, forbruk og rettferd.
  – Vi vil delta i fasteaksjonen til Kirkens Nødhjelp (KN) og sørge for å ha en KN-kontakt i menigheten.
  – Vi vil samarbeide om misjonsprosjekter, gjerne med grønn profil.
 4. Informasjon og samarbeid
  – Vi vil formidle stoff om miljø, klima, forbruk og rettferd i menighetens informasjonskanal.
  – Vi vil utfordre vår kommune til å bli Fairtradekommune.
  – Vi vil utfordre butikkene i vårt nærmiljø på utvalg og profilering av Fairtrade-merkede, økologiske og svanemerkede varer.
 5. Innkjøp, forbruk og avfall
  – Vi vil kjøpe så lite som mulig, vurdere bruktkjøp og reparasjon og være kritisk til bruk av engangsprodukter ved bevertning/kirkekaffe.
  – Vi vil bruke Fairtrade-merkede produkter.
  – Vi vil unngå bruk av miljøgifter i rengjøringsmidler og sprøytemidler.
  – Vi vil minske vårt papirforbruk.
  – Vi vil sortere avfall for resirkulering, kompostering og spesialavfall til godkjent mottak.
 6. Energi, transport og reise
  – Vi vil samarbeide med fellesrådet om energibruk og enøk-tiltak i våre kirker og andre bygninger.
  – Vi vil bruke sparepærer/led-lys og slokke lys og annet el-utstyr som ikke er i bruk.
  – Vi vil senke temperaturen når det ikke er folk i kirken, i menighetshuset og på kontorene.
  – Vi vil oppfordre menigheten til å gå, sykle, reise kollektivt eller samkjøre til og fra kirken eller møtelokalet, og tilrettelegge for det.
  – Vi vil redusere bruken av bil og fly ved tjenestereiser.
  – Vi vil legge til rette for sykkelparkering ved kirken eller møtelokalet.