Kirkevalget 2023

Supplerende nominasjon til menighetsrådsvalget
I følge kirkevalgsreglene åpnes det for supplerende nominasjon i soknet.
Forslag til kandidat ved supplerende nominasjon må være underskrevet av minst 5 stemmeberettigede personer og må være innkommet kirkevergen innen 15.5. kl. 12.00.
Nærmere informasjon og skjema kan fås ved henvendelse til kirkevergen på menighetskontoret.

Froland kirkelige fellesråd